Plan połączenia


Zważywszy, że:

- MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie B, ul. Rzędziana 11, 05-080 Izabelin B, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776465, NIP: 1182190916, REGON: 382808588, jest jedynym komplementariuszem MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Izabelinie B, ul. Rzędziana 11, 05-080 Izabelin B, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777383, NIP: 1182191123, REGON: 382855056;
- Powyższe spółki nie znajdują się w likwidacji ani nie ogłosiły upadłości;
- Powyższe spółki zamierzają dokonać połączenia w celu restrukturyzacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz uzyskania efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne wykorzystanie zasobów spółek i w związku z tym mają zamiar połączyć się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ustawy kodeks spółek handlowych („k.s.h."), w następstwie czego, wszystkie aktywa i pasywa MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przechodzą lub zostaną przejęte przez MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze sukcesji uniwersalnej, MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; MYBASIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;

Spółki przygotowały plan połączenia, który dostępny jest pod tym linkiem: Plan połączenia

Izabelin B, dn. 28.01.2021 r.© 2017-2021 MyBasic Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Czytaj więcej ...
Rozumiem